1. úvodní ustanovení

1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

– Společností se rozumí společnost Slickstyle s.r.o., se sídlem Vídeňská 104, Vestec 252 50, IČ 116 375 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 352155, webové stránky www.unitedbarbers.cz

– Návštěvníkem zákazník, který se zúčastnil předchozích ročníků United Barbers nebo odeslal objednávku vstupenky či videozáznamu, případně v jeho prospěch objednala shora uvedené třetí osoba a je tak pravděpodobné, že se United Barbers zúčastní nebo má zájem se zúčastnit

– Zájemcem je návštěvník webových stránek, který se United Barbers prozatím nezúčastnil

– Uživatelem se v těchto zásadách rozumí návštěvník i zájemce.

2. Společnost pravidelně pořádá vzdělávací konferenci United Barbers zaměřenou na vzdělávání v holičských/kadeřnických službách včetně souvisejících vzdělávacích akcí (např. workshopů).

2. Ochrana osobních údajů

1. Na uživatele, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a od 25. 5. 2018 také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním objednávky vstupenky, alternativní vstupenky nebo videozáznamů, přihlášením k odběru newsletteru nebo prohlížením webových stránek dochází ke zpracovávání osobních údajů společností nebo třetími osobami, které společnost pověřila zpracováním. Vždy v souladu s těmito zásadami. Uživatel tímto dává souhlas se zpracováním osobních ůdajů.

3. Společnost zpracovává výhradně osobní údaje získané od uživatele. Uživatel poskytuje společnosti údaje dobrovolně a vědomě a zároveň poskytne údaje úplné, pravdivé a aktuální týkající se výhradně jeho osoby. Pokud uživatel zadává údaje třetích osob, odpovídá za to, že s údaji nakládá oprávněně a nedochází k zásahu do práv třetích osob.

4. Společnost může nakládat s následujícími údaji – jméno a příjmení, fakturační údaje vč. bankovního účtu, adresu bydliště, adresu elektronické pošty (e-mail), IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy a dále také údaje týkající se digitálního obsahu zpřístupněného prostřednictvím uživatelského účtu.

5. Shora uvedené údaje jsou u návštěvníků zpracovávány za účelem plnění smlouvy (vyřízení objednávek, administrativy ohledně návštěvy United Barbers včetně dotazů návštěvníků, informování o organizačních a technických záležitostech týkajících se United Barbers, případně ke zpřístupnění videozáznamů a informování o jednotlivých workshopech). E-mail a IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy, jsou dále zpracovávány za účelem oprávněného zájmu společnosti (informování o událostech týkajících se United Barbers nebo partnerských událostí v oblasti holičských vzdělávacích akcí).

6. Osobní údaje dle předchozího odstavce jsou zpracovávány počínaje obdržením objednávky po dobu 1 roku odpovídajícího promlčecí době v případě zpracovávání za účelem plnění smlouvy a po dobu trvání uživatelského účtu, nejdéle však po dobu konání vzdělávacích workshopů United Barbers a po dobu zpřístupnění videozáznamů příslušného ročníku United Barbers jeho účastníkům, v případě zpracování za účelem oprávněného zájmu Společnosti.

7. Společnost dále může zachytit také podobiznu návštěvníků přítomných fyzicky na akci United Barbers, a to včetně workshopů a dalších míst, na kterém mohou být návštěvníci fyzicky přítomni, a to zejména s ohledem na skutečnost, že je v rámci oprávněného zájmu společnosti pořizován v prostorách akce United Barbers, audiovizuální záznam a fotografie. Návštěvníci výslovně souhlasí se zachycením jejich podoby, resp. jejich osobního projevu a podobizny ve smyslu ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Další využití takových fotografií a záznamů zahrnuje zejména zpracování propagačních materiálů pro další ročníky United Barbers a dále sdílení fotografií a audiovizuálního záznamu s dalšími účastníky příslušného ročníku United Barbers. Případní návštěvníci, jejichž podobizna je tímto způsobem zachycena, nejsou v rámci tohoto zpracování nijak identifikováni, ani nejsou tyto fotografie či záznamy kompletovány, agregovány či jinak spojovány s dalšími osobními údaji předmětných návštěvníků, přičemž k těmto dalším údajům nemají přístup ani ostatní návštěvníci United Barbers. Na místě je přitom možné vznést vůči takovému zpracování odůvodněné námitky, které se společnost pokusí adekvátně rozhodnout již na místě, jinak nejpozději do 30 dní od konání United Barbers. V případě vyhovění budou učiněny nezbytné kroky, aby fotografie a záznamy zachycující namítajícího návštěvníka nebyly dále zpracovány, zejména pak zveřejněny. Vznesení námitky bude ze strany rovněž považováno za odvolání svolení s použitím podobizny a osobního projevu návštěvníka ve smyslu ust. § 87 OZ. V případě, že je návštěvník právnickou osobou a/nebo zakoupil vstupenku i pro jiné osoby než pro sebe, je povinen o zpracování ve smyslu tohoto ustanovení informovat všechny osoby, které se budou účastnit United Barbers v souvislosti s jeho nákupem vstupenky/vstupenek.

8. Společnost dále zpracovává osobní údaje zájemců za účelem zasílání informací a novinek e-mailem o United Barbers nebo partnerských událostech, a to poté, co zájemce projevil zájem a udělil k tomuto souhlas vyplněním svého e-mailu na webu www.unitedbarbers.cz. Novinky jsou zasílány po dobu, kdy udělený souhlas trvá. Z odběru newsletteru má zájemce možnost se kdykoliv odhlásit klinutím na zápatí e-mailu.

9. Udělený souhlas platí také pro společností pověřené zpracovatele, přičemž zájemci i návštěvníci souhlasí využitím těchto zpracovatelů, zejména pak zpracovatelů ve smyslu čl. II odst. 13 a 14 níže.

10. Společnost má povinnost poskytovat uživatelům co nejrelevantnější informace o workshopu United Barbers. Proto může využít jejich IP adresu prostřednictvím analytických webových nástrojů k vyhodnocování návštěvnosti webu a uživatelského chování v online prostoru k dodání individualizovaných informací v rámci oprávněného zájmu společnosti a na základě uděleného souhlasu.

11. Po uplynutí lhůt ke zpracovávání osobních údajů nebo zániku důvodů pro zpracovávání společnost osobní údaje ihned zlikviduje.

12. Uživatel bere na vědomí, že společnost vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

13. Uživatel bere na vědomí, že společnost využívá cloudové řešení Google Suite od společnosti Google LLC, Kalifornie, USA.

14. Společnost dále využívá služby Google Analytics, jejichž provoz je v souladu s evropskými předpisy o ochraně osobních údajů. Nahodile může využívat další služby. Vždy však pro naplnění účelu zpracovávání.

15. Údaje jsou vždy sdíleny pouze s důvěryhodnými třetími stranami, přičemž všechny souhlasy ve smyslu těchto zásad platí také pro společnosti pověřené správcem. Společnost v maximálním rozsahu nechává údaje o svých uživatelích na úložiště v rámci Evropské unie a nedochází k předání do třetích zemí; v případě, že by k takovému předání mělo dojít, děje se tak pouze v souladu s právy a povinnostmi stanovenými GDPR.

16. Po odsouhlasení můžou být do uživatelova zařízení ukládány cookies především za účelem funkčnosti probíhajícího připojení, personalizace reklam, nabízení služeb a zjišťování uživatelových preferencí, a získané údaje předávány službám Seznam, Google a Facebook.

17. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i neautomatizovaným způsobem. Subjekt údajů však nebude předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ani profilování.

18. V případě, že by se uživatel domníval, že společnost nebo některý ze zpracovatelů (II. 12, 13) prováděl zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– a. požádat společnost o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@unitedbarbers.cz
– b. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu (II. 5) a požadovat e-mailem na adrese info@unitedbarbers.cz aby společnost zajistila odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Společnost o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li společnost námitce, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatel obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

19. Uživatel může kdykoliv společnost požádat o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů a to e-mailem na adresu info@unitedbarbers.cz

20. Uživatel vždy vyrozumí společnost o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost společnosti i bez žádosti, dojde-li ke změně údajů.Návštěvník zároveň uděluje souhlas se zveřejněním fotografií z United Barbers zachycujících jeho osobu, a to na sociálních sítích, webu společnosti a ve fotogalerii společnosti.

3. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k webové stránce společnosti realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 12. 2023.
VSTUPENKY
Copyright 2023 - 2024 United Barbers©