Obchodní podmínky

pro prodej vstupenek na Akce United barbers

VSTUPENKY

1. Úvodní ustanovení a definice pojmů

1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují právní vztahy mezi pořadatelem a kupujícím při prodeji vstupenek na Akce pořadatele.

2. Pořadatelem se rozumí společnost Slickstyle s.r.o., IČ: 116 375 01, se sídlem Vídeňská 104, Vestec 252 50, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 352155.

3. Provozovatelem se rozumí společnost smsticket s.r.o., IČ 292 98 814, se sídlem Štefánikova 1, Brno, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka oddíl C, vložka 72264,.

4. Portálem se rozumí internetový portál www.smsticket.cz provozovaný provozovatelem, jehož odkaz je umístěn na adrese https://www.smsticket.cz/vstupenky/41352-united-barbers-beauty-coworking-time-praha umožňující objednávku
(prodej a nákup) vstupenek na Akci.

5. Akcí se rozumí událost pořádané pořadatelem, na kterou lze koupit vstupenky prostřednictvím portálu.

6. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím odkazu na adrese https://www.smsticket.cz/vstupenky/41352-united-barbers-beauty-coworking-time-praha zakoupí na portálu vstupenky na Akci.

7. Smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi pořadatelem a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a nákup vstupenek na Akci.

8. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi pořadatelem jakožto prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a nákup vstupenek na Akci.

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek pořadatele prostřednictvím provozovatele dodat kupujícímu vstupenky na Akci, a to v množství požadovaném kupujícím limitovaném maximálním množstvím vydaných vstupenek na Akci a závazek kupujícího uhradit cenu vstupenek (vstupné).

2. Pořadatel prodává vstupenky prostřednictvím prodejního formuláře na portálu www.smsticket.cz.

3. Smlouva mezi pořadatelem a kupujícím je uzavřena zaplacením ceny zakoupených vstupenek (vstupného) ze strany kupujícího.

4. Pořadatel se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného s tím, že vstupenky budou dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.

5. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany pořadatele jsou veškeré závazky pořadatele vyplývající z prodeje vstupenek splněny.

3. Prodej vstupenek prostřednictvím portálu

1. Prodej vstupenek je realizován prostřednictvím portálu.

2. Podmínky prodeje a koupě vstupenek jsou upraveny obchodními podmínkami provozovatele zveřejněnými na adrese www.smsticket.cz.

4. Vstupenky na akci, jejich podoba a práva a povinnosti s nimi spojená

1. Cena jedné vstupenky (vstupné) je uvedena na portálu. Cena vstupenky je uvedena včetně DPH.

2. Vstupenky na Akci se vydávají na jméno a jsou nepřenosné. Každá vstupenka má jedinečný znak / kód (čárový či qr kód), který slouží pro identifikaci a odbavení účastníků Akce na místě.

3. Pořadatel nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

4. Vstupenky není možné zasílat poštou, a to ani na dobírku.

5. Zakoupené vstupenky nelze vyměňovat nebo vracet. Za ztracené vstupenky neposkytuje pořadatel náhradu. Poskytované slevy se nedají slučovat.

6. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

5. Ochrana osobních údajů a soukromí

1. Ochrana osobních údajů se řídí zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na www.unitedbarbers.cz/gdpr

6. Společná a závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy těmito obchodními podmínkami zvlášť neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

2. Pořadatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv měnit či doplňovat.

3. Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek kupujícím od pořadatele na základě smlouvy budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně. Pro případ sporu týkajícího se a souvisejícího s těmito obchodními podmínkami je místně příslušný soudu I. stupně Obvodní soud pro Prahu 6.

4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2023.
VSTUPENKY
Copyright 2023 - 2024 United Barbers©